Количка

0 артикула

Категории

 
Начало Искане от субекта на лични данни

Искане от субекта на лични данни

ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Информация за субекта на данни:

Данни на физическото лице

Име и фамилия

 

Данни за контакт

Държава

 

Адрес

 

Телефонен номер

 

E-mail

 

Представител на субекта на данни:

Действате ли като представител от името на субекта на данни?

НЕ  ☐                  ДА ☐

Ако "Да", моля, посочете в качеството си на какъв (например родител, настойник, попечител, упълномощен представител)

 

Данни на представителя:

Три имена

 

Данни за контакт

Държава

 

Адрес

 

Телефонен номер

 

E-mail

 

Допълнителни данни за идентификация на представителя:

Моля, опишете и приложете доказателство, че сте законно  упълномощен да получите тази информация – например документ за родителски права, пълномощно, акт за назначаване като настойник/попечител или друг

 

     

 

Вид на искането

ДА

Описание на искането и на личните данни, за които то се отнася

Искане за достъп

 

Искане за коригиране

 

Искане за изтриване

 

Искане за ограничаване на обработването

 

Възражение срещу обработване

 

Искане за пренос на данни

 

Друго

 

Жалба

 

2. ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, като декларирам, че посочените по-горе данни са верни, с настоящото заявявам пред „Какао-БГ 2020“ ООД искането ми, посочено по-горе, относно описаните лични данни, за които то се отнася.

Код за сигурност

Най-продавани