Количка

0 артикула

Категории

 

Политика за личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Кои сме ние?

“КИДС СМАЙЛС” ЕООД e българска компания, която управлява COCOA-BG - онлайн магазин за детски дрехи от 0 до 16 години. 

Ние обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор на лични данни.

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

Защо “КИДС СМАЙЛС” ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, за да управлявате Вашия профил в онлайн магазина COCOA-BG, за да управлявате Вашите покупки, за да имате възможност да притежавате клиентска карта CОCОА клуб, да се възползвате от правото си на замяна на продукт или рекламация, за да се абонирате за нашия бюлетин, е необходимо да съберем Ваши лични данни. Те ни служат за кореспонденция с Вас или за да Ви предоставим изискана от Вас информация, за идентификация преди доставка на поръчаните от Вас детски дрехи, при оформяне на документите с куриерската фирма, за маркетингови дейности или реклама.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

Категориите лични данни, които обработваме, са следните: Име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, IP адрес, адресна информация, номер на банкова сметка (в случаите, когато заплащате поръчката чрез банковата си сметка).

Ние не събираме и не обработваме специални категории данни.

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме единствено онлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие или по силата на нормативни разпоредби.


Социални мрежи


Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. “КИДС СМАЙЛС” ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.


Какви са целите, за които събираме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели: 

 • За предоставяне на изискана от Вас информация 
 • За управление на Вашия профил/регистрация в онлайн магазина
 • Кореспонденция преди доставка на Вашата поръчка                    
 • Идентификация при оформяне на документи за доставка чрез куриерска фирма       
 • Маркетингова и/или рекламна информация

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е: Вашето съгласие; изпълнение на поръчката Ви, която съгласно нашите Общи условия за ползване има силата на договор между нас; обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение или за да защитим Вашите интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.

Следните организации може да получат от нас, само при необходимост от това, Ваши лични данни: 

 • Еконт експрес – куриерска компания, чрез която правим доставките на Вашите поръчки
 • Еф Ка Инк ЕООД – доставчик на използвания за директна онлайн връзка с Вас чат FreeCall 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверително третиране на личните данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме лични Ви данни, но е необходимо да бъде дадено изрично. 

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни формата ни за контакт.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

“КИДС СМАЙЛС” ЕООД няма намерение да предава Вашите лични данни на трети лица, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това. 

Период на съхраняване на данните:

“КИДС СМАЙЛС” ЕООД ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на електронен офлайн носител и/или онлайн в информационната инфраструктура на сайта си, за следния период от време: 

 •    Всички данни, документи и информация, свързани с конкретна Ваша поръчка – 6 години
 •    Счетоводни документи, данни и информация, свързани с конкретна Ваша поръчка - 6 години
 •    Други данни и информация, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация - 1 година

Кои са Вашите права като субект на личните данни? 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от “КИДС СМАЙЛС” ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от “КИДС СМАЙЛС” ЕООД личните Ви данни да се поддържат в удобен вид за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от “КИДС СМАЙЛС” ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточности в личните Ви данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от “КИДС СМАЙЛС” ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: 
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; 
 • когато сте оттеглил своето съгласие; 
 • когато сте възразил срещу обработването, 
 • когато обработването е незаконосъобразно; 
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; 
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини: 

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес, 
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; 
 • или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от “КИДС СМАЙЛС” ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до “КИДС СМАЙЛС” ЕООД;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Декларация за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим нова Декларация и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган:

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв за “КИДС СМАЙЛС” ЕООД се явява Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Интернет страница: www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез “КИДС СМАЙЛС” ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на “КИДС СМАЙЛС” ЕООД или директно на Длъжностното лице по защита на данните, на посочените в края на тази Декларация за поверителност данни за контакт с него. 

Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации: 

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.

Как използваме твоите лични данни?

В настоящата Декларация за поверително третиране на лични данни подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни, включително и за "бисквитки". 

Ние няма да продаваме вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

“КИДС СМАЙЛС” ЕООД, в случай на необходимост, може да предаде Вашите лични данни на свои поддоставчици на услуги, които са сключили надлежен договор с нас и които сме упоменали по-горе в тази Декларация за поверителност.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. 

Получатели на Вашите лични данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП например, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

“КИДС СМАЙЛС” ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук. 

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закона за счетоводството.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, като криптиране и анонимизиране, както и заличаване след изтичане на срока на съхранение.

Как можете да разберете какви лични данни имаме за Вас и как ги обработваме?

“КИДС СМАЙЛС” ЕООД по Ваше искане ще Ви отговори какви Ваши лични данни съхраняваме и как ги обработваме.

“КИДС СМАЙЛС” ЕООД по Ваше искане ще Ви отговори каква информация имаме за Вас, как я съхраняваме и обработваме. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. 
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на “КИДС СМАЙЛС” ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как може да получите достъп до своите данни, които обработваме?

Необходимо е да подадете искане за достъп, което можете да отправите на електронната поща на “КИДС СМАЙЛС” ЕООД или директно на посочените контактни данни на Длъжностното лице по защита на данните.

За да удостоверите Вашата самоличност, ще бъде необходимо: да посочите своите три имена и имейл адрес, както и да потвърдите самоличността си чрез натискане на линка, който ще изпратим на Вашия имейл адрес за комуникация с нас.

Данни за контакт с “КИДС СМАЙЛС” ЕООД:

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр. София 1404, район р-н Триадица, ул. „Тодор Джебаров“ No 43А

Телефон: 089 044 8894 

Електронна поща: admin@cocoa-bg.com

Интернет страница: www.cocoa-bg.com


Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

Ел. поща: gdpr@cocoa-bg.com

Телефон: 089 044 8894

Най-продавани